ഒരു നാടിന്‍റെ ജനകീയസ്പന്ദനം കണ്ടറിയുന്നു ...കേട്ടറിയുന്നു.... പറഞ്ഞറിയുന്നു ...
ഒരു നാടിന്‍റെ ജനകീയസ്പന്ദനം കണ്ടറിയുന്നു ... കേട്ടറിയുന്നു.... പറഞ്ഞറിയുന്നു .